Main content

Условията на ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

https://www.kiehls.bg

В сила от 22.6.2021.

Добре дошли на този сайт, посветен на продуктите на Kiehl’s (наричан тук "сайтът").

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, които регламентират използването на сайта (наричани тукУсловия за ползване”). Използвайки сайта, декларирате, че приемате тези Условия за ползване без резерви.

За всички искания, свързани с вашето ползване на сайта, можете да се свържете с нас на следния адрес:  [email protected].

ЗАКОНОВА БЕЛЕЖКА

Website URL: https://www.kiehls.bg

За връзка: електронен адрес:  [email protected]  тел.: +3859 2 4925 911 *Обаждането се таксува според тарифната политика на съответния оператор

Издател: Л‘Ореал България ЕООД, с адрес на управление бул. Никола Вапцаров 55, София, България , от името на и за сметка  на своя бранд Kiehl’s (наричано тук "Издател",   "ние" илинас”).

Хостван от: Л'Ореал България ЕООД, с адрес на управление Никола Вапцаров”

 55, 1407, София, България, имейл адрес:[email protected]

 1. ДОСТЪП ДО САЙТА

За достъп и ползване на този сайт, трябва да сте  пълнолетни. Ако не сте пълнолетни,  се изисква съгласието на родителите ви.

Достъпът до сайта и/или негови отделни части може да изисква въвеждането на кодове.  В такъв случай трябва да вземете мерки, за да запазите тези кодове в тайна. Разбира се, можете да ги променяте по всяко време.  Броят опити за достъп до сайта  и/или определени негови раздели може да е ограничен с цел предотвратяване на неправомерното използване на такива кодове. Моля да ни информирате за всяка неправомерна употреба на тези кодове, която може да ви е станала известна.  В случай на нарушаване на правилата, описани в тези Условия за ползване, си запазваме правото да преустановим вашия достъп.

Допълнителните такси за достъп и ползване на Интернет остават за ваша сметка.   

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Права на интелектуална собственост

Разработването на този сайт е свързано със значителна инвестиция.  Сайтът и всички елементи, които съдържа (като брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са защитени с права за защита на интелектуалната собственост. Не се допуска използване, възпроизвеждане или предоставяне на сайта (изцяло или отчасти) в никаква медия и с никаква друга цел, включително, но не само, търговски цели.

Чрез сайта можем да ви представим съдържание, което сте упълномощени да сваляте  (наричано тук "съдържание, което може да се сваля").  Предоставяме ви, само за ваше лично и частно ползване, безплатно и за срока на правна защита на правата на интелектуална собственост, както са дефинирани от приложимите закони и международни спогодби, неизключителното и непрехвърлимото право на ползване на съдържанието, което може да се сваля. Забранява се всякакво възпроизвеждане,  представяне, изменение или разпространяване на сайта.  Сваляйки или използвайки съдържанието, което може да се сваля, се съгласявате и приемате да го използвате съгласно настоящите Условия за ползване.

Ако ви осигурим достъп до сайта, който ви дава въъзможност да редактирате изображебие    (особено с цел виртуално тестване на козметичен продукт),  вие  потвърждавате с настоящето и приемате, че сайтът е единствено за използване от вас съгласно предназначението му.  Нямате право да използвате сайта по начин, който уронва доброто име, репутацията или правата на  трети страни както са  описани по-долу.     

 1. Права на трети страни

С настоящето ви напомняме, че трябва да сте получили всички необходими  пълномощия и права от техните притежатели,  за да публикувате съдържание на сайта, включително права на интелектуална собственост и/или  индустриални права, права за  публикуване (включително правото на публикуване на изображение), за да може да ползвате съответното съдържание.  Така например, трябва да осигурите да имате всички права върху съдържанието (особено за снимки), които изобразяват архитектурни обекти, рекламен дизайн или  моден дизайн, каквито могат да се виждат (акроними, лога и др.).   

 1. Потребителско съдържание

На сайта предоставяме пространство за съдържание от потребителите, като текст, снимки, видеа, мнения и др. (наричано тук "Съдържание, създадено от потребители").

Когато качвате чрез сайта съдържание, създадено от потребители, с настоящето ни предоставяте безплатен, неотменим, неизключителен, за цял свят и за срока на правна защита, лиценз за правата на интелектуална собственост съгласно определението на дефинирани от приложимите закони и международните и спогодби (включително всякакви следващи допълнителни разпоредби или такива, които ги изменят и допълват) за възпроизвеждане, показване, използване, копиране, променяне, модифициране, адаптиране, редактиране, разпространяване, превод, създаване на производни от, използване в други работи и разпространяване на такова съдържание, създадено от потребители (изцяло или частично).

Това използване трябва да бъде упълномощено за всички вътрешни, външни корпоративни или финансови цели на комуникация, реклама и за всякакви публични връзки, исторически или архивни цели на  L’ORÉAL Group и неговите свързани дружества, неговите продукти и/или брандове, в частност следните медии:

 • Постване на неограничено количество във всякакъв формат,
 • Печатна преса, неограничен брой публикации,   
 • Публикуване, неограничен брой публикации, в частност публикуване за целите на вътрешнофирмен комуникация, включително екип по продажбите и разпространителска мрежа  (търговци на едро и дребно,  представители и др.), мероприятия, брошури за конгреси, търговски панаири, щандове  ...; B-to-B комуникация, в професионалната преса, за неограничен брой публикации и/или количества; 
 • Електронни, информационни технологии, дигитални, мултимедийни, интернет и интранет публикации чрез всякакви сайтове, без значение какъв е сайтът и средата, включително социални мрежи като Facebook, Twitter, YouTube или Dailymotion), неограничен брой помествания и излъчвания,    
 • Чрез всякакви рекламни медии (включително чрез рекламиране в магазини и брандирани продукти на L’ORÉAL Group (наричани тук  “медия”).

С настоящето сте информирани, че такива социални мрежи са платформи, собственост на трети страни и съответно, прехвърлянето и използването на съдържание, създадено от потребители чрез такива мрежи се регламентира от условията за ползване, определени от тези трети страни.  Затова не носим отговорност за никое използвано от нас или трети страни съдържание  съгласно условията за ползване, определени от социалните мрежи, включително, но не само,  от гледна точка на обхвата  и срока на лицензираните права и сваляне на съдържанието. Вие сте отговорни за всички искове от трети страни във връзка с използване на съдържанието съгласно условията за ползване, определени от социалните мрежи.   

Също така ви напомняме, че всяко съдържание може да бъде реферирано в търсачка и следователно, до него да имат достъп  кръг потребители извън потребителите на сайта.

Тези  пълномощия ни дават възможност да адаптираме вашето съдържание от първоначалния му вид и/или  да направим разяснения относно съдържание, създадено от потребители, което смятаме  за полезно при условие, че съдържанието, създадено от потребители, не променя вашите изображения и текст.   

Също така, използването на съдържание, създадено от потребители, може да съдържа акроними като такива на вашия град, страна или възраст и/или, ако специално сте дали съгласието си за това, информация, която позволява да бъдете идентифицирани като ваше първо име или псевдоним.

Всяко такова съдържание, създадено от потребители, каквото може да публикувате чрез този сайт,  е избрано от вас и единствено на ваша отговорност. Искаме да ви напомним, че съдържанието, създадено от потребители, не може да бъде в конфликт с приложими закони или общоприетите морални норми, нито изложените тук принципи. В тази връзка си запазваме правото във всеки момент да свалим съдържание, създадено от потребители, което не отговаря на тези Условия за ползване, включително Кодекса на поведение.

Също така, ако имате достъп до съдържание, създадено от друг потребител, трябва да спазвате правата на съответния  потребител и в частност, не можете да възпроизвеждате или разпространявате подобно съдържание в други медии, без да сте получили предварителното съгласие на съответния потребител.   

 1. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Поддържаме ценностите на толерантност и зачитане правата на другите.   

Поради тази причина използвайки сайта, вие приемате да:   

 • Не правите никакви изявления и коментари с расистко, насилствено, ксенофобско,    злонамерено, грубо, обидно или незаконно съдържание; 

 • Разпространявате съдържание, което може да уврежда, уронва престижа, да е непозволено, нарушаващо или увреждащо правата на неприкосновеност и публичност, да подбужда към насилие, расистка или етническа омраза или да се квалифицира като  грубо непристойно или  подбуждащо към определени престъпления или  нарушения;

 • Използвате сайта за политически цели, пропаганда или  печелене на съмишленици;

 • Публикувате съдържание, което рекламира или промотира продукти и/или услуги, конкурентни на бранда (брандовете), показвани на сайта;   

 • Използвате сайта по начин,  различен от предназначението му, включително  като сайт за запознанства;

 • Разпространявате информация, която може директно или косвено да дава възможност за поименна или конкретна идентификация на лице без неговото изрично предварително съгласие като фамилия, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер;   

 • Разпространявате информация или съдържание, които могат да са разстройващи за  по-младите;   

 • Заплашвате или обиждате други;   

 • Извършвате незаконни дейности, които могат да  нарушат нечии права върху софтуер, търговски марки, снимки, изображения, текст, видеа и др.;

 • Разпространявате съдържание (включително снимки и видеа) с изображения на малолетни.

Ако научите за съдържание, създадено от потребители, което може да стимулира престъпления срещу човечеството, да поражда расова омраза и/или насилие или да е свързано с детска порнография, трябва да ни уведомите незабавно на следния електронен адрес  [email protected] или като ни изпратите писмо, което описва подробно случая на следния адрес: бул. Никола Вапцаров 55, София, като посочите в писмото си датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.   

Ако смятате, че съдържание, създадено от потребители, е в нарушение на гореописаните принципи, вашите права или правата на трети страни  (напр. нарушение, обида, нарушаване на личната неприкосновеност), може да изпратите известие до следния електронен адрес: [email protected] /или да изпратите подробно писмо до следния адрес: бул. Никола Вапцаров 55, София, като посочите в писмото си  датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.

Съгласно разпоредбите на приложимите разпоредби, такова известие трябва да съдържа следното:

 • Дата на уведомлението;
 • Ако изпращащият е физическо лице:  имена, занимание, адрес, националност, дата и място на раждане;   
 •             Име на получателя или, ако е юридическо лице, корпоративно наименование и адрес на управление;   
 • Описание на специфичната локация на установените факти (като URL линк към съдържанието;
 •             Причини, които налагат сваляне на съдържанието, включително посочване на законовите основания и квалификация (обосновка), приложими към фактите; 
 •             Копие от кореспонденцията, изпратена до автора или издателя на докладваната информация или  дейностите, искани за нейното прекъсване, отстраняване или промяна, или обосновка, че може да се установи връзка с автора или публикувалия; 

Непълни уведомления няма да се разглеждат. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Докладване на съдържание или дейност като незаконни с цел  тяхното отстраняване или спиране на разпространението им с предоставяне на невярна или неточна информация се наказва по закон.

 1. ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА САЙТА   

 1. Общи условия

Напомняме ви, че може да има неточности и пропуски в информацията на сайта  в частност дължаща се на трети страни.  С настоящето се задължаваме да отстраним всички неточности или  непълноти в такава информация на сайта възможно най-бързо. 

 1. Инструменти за консултиране и диагностициране   

Консултациите, давани със сайта и/или инструментите за диагностика, които се предоставят, са само симулации, които имат за  цел предлагане на  съвети за козметични продукти.  

Информацията е само ориентировъчна и при никакви обстоятелства не може да замени медицинската диагностика или консултацията с клиницист, нито може да замени медицинското лечение.   

Съответно, не можем да ви гарантираме пълна удовлетвореност от резултатите от  консултирането с използването на тези инструменти и не поемаме никаква отговорност за използването им.   

За повече информация или ако имате въпроси, ви препоръчваме да направите консултация с лекар. 

 1. Хипервръзки

Хипервръзките, съдържащи се на сайта, могат да ви отведат до сайтовете на трети страни, чието съдържание не можем да контролираме. Доколкото на този уеб сайт има такива хипервръзки, те са поместени единствено с цел да улеснят търсенето ви в мрежата, а разглеждането на сайтовете на трети страни е ваше собствено решение и отговорност. 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да събираме лични данни, свързани с вас в частност когато: (i) се абонирате за услуга; (ii) поръчайте или закупете продукт; (iii) сваляте съдържание, което може да се сваля; (iv) се вписвате; (v) участвате в игра / състезания; (vi) ни изпращате електронно писмо; (vii) отговаряте на анкета или проучване.

Съгласно приложимите закони и регламенти имате право на достъп, да коригирате и изтривате данни, свързани с вас. Можете да упражните това право по всяко време, като ни изпратите уведомление и приложите копие от документ за самоличност  ID, на следния адрес: [email protected]

За повече информация относно начина на обработване на личните ви данни, моля,  вижте тук нашата политика за защита на личните данни. 

 1. ПРОМЕНИ В САЙТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Можем да променяме съдържанието и информацията, поместени на сайта, както и тези Условия за ползване в частност с цел спазване на приложимите закони и/или регламенти и/или с цел подобряване на сайтовете. 

Ще бъдете уведомени за всяка промяна чрез сайта преди тя да влезе в сила съгласно настоящите Условия за ползване. Ако промяната не изисква изричното ви одобрение, продължавайки да ползвате сайта, се смята, че приемате новите Условия за ползване.   

                               

 1. КРЕДИТИ

Сайтът е разработен за Издателя от Salesforce.com France S.A.S. , с адрес на управление 3 Avenue Octave Gréard 75007 Париж – Франция.

 1. ОТХВЪРЛЯНЕ НА  ОТГОВОРНОСТ

Ще положим всички усилия да поддържаме достъпа до сайта по всяко време. Не можем обаче да гарантираме наличността и достъпа до сайта по всяко време. Може да се наложи за определено време да преустановим  достъпа до целия или част от сайта, в частност при техническа поддръжка. 

С настоящето се посочва също и че интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи не са без грешки и могат да възникнат прекъсвания и проблеми. Не можем да дадем гаранции в това отношение и следователно, не носим отговорност за щети, настъпили във връзка с използване на интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи, включително, но не само:

 • Лошо предаване и/или приемане на данни и/или информация през интернет
 • Външна намеса или компютърни вируси;
 • Проблем с приемащото оборудване или комуникационните мрежи; и
 • Неизправност с интернет, каквито могат да попречат на правилното функциониране на сайта

Накрая, отговорността ни се ограничава до директни щети, с изключване на всякакви щети и загуби от някакъв вид. В частност, всички косвени щети, свързани с, но не само, пропуснати ползи,  приходи или репутация. 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

Тези Условия за ползване се уреждат от законите на Република България. 

За всички въпроси се обръщайте към отдел обслужване на клиенти:

Имейл адрес:

[email protected]

Адрес:

бул. Никола Вапцаров 55, София, България

Телефон:

 +3859 2 4925 911 *Обаждането се таксува според тарифната политика на съответния оператор09-18:00ч.

Всеки потребителски спор ще бъде разрешен пред компетентния съд на Република България.

***

Съобщение за ориентация
За най-добро преживяване, моля, обърнете устройството си